Đề kiểm tra định kỳ

Đề kiểm tra định kỳ hàng tháng các khối lớp tại EDUFLY ở tất cả các môn học.

Đề kiểm tra định kỳ tháng 12 năm 2021 môn Hóa lớp 8HE1

Số câu: 30 - Thời gian: 45 phút - Số lượt làm bài: 132

THỜI GIAN 45 PHÚT
VÀO THI

Đề kiểm tra định kỳ tháng 11 năm 2021 môn Toán lớp 11TE1

Số câu: 20 - Thời gian: 45 phút - Số lượt làm bài: 151

THỜI GIAN 45 PHÚT
VÀO THI
THỜI GIAN 45 PHÚT
VÀO THI

Đề kiểm tra định kỳ tháng 11 năm 2021 môn Toán lớp 11

Số câu: 30 - Thời gian: 90 phút - Số lượt làm bài: 115

THỜI GIAN 90 PHÚT
VÀO THI

Đề kiểm tra định kỳ tháng 11 năm 2021 môn Toán lớp 8TE1

Số câu: 20 - Thời gian: 45 phút - Số lượt làm bài: 146

THỜI GIAN 45 PHÚT
VÀO THI

Đề kiểm tra định kỳ tháng 11 năm 2021 môn Toán lớp 7TE1

Số câu: 20 - Thời gian: 45 phút - Số lượt làm bài: 109

THỜI GIAN 45 PHÚT
VÀO THI
THỜI GIAN 60 PHÚT
VÀO THI
THỜI GIAN 90 PHÚT
VÀO THI
THỜI GIAN 45 PHÚT
VÀO THI
THỜI GIAN 45 PHÚT
VÀO THI
THỜI GIAN 45 PHÚT
VÀO THI