Primary math

THỜI GIAN 45 PHÚT
VÀO THI

Lesson 4: Review chapter 1

Số câu: 35 - Lệ phí: 8 - Số lượt làm bài: 106

THỜI GIAN 45 PHÚT
VÀO THI

Lesson 3: Units of weight, time charts

Số câu: 25 - Lệ phí: 8 - Số lượt làm bài: 120

THỜI GIAN 45 PHÚT
VÀO THI

Lesson 2: Natural numbers

Số câu: 30 - Lệ phí: 8 - Số lượt làm bài: 95

THỜI GIAN 45 PHÚT
VÀO THI