Hội đồng cố vấn

Đỗ Viết Tuân

Thạc sỹ Đỗ Viết Tuân

Môn giảng dạy: Toán học

Đơn vị công tác: Học viện Quản lý Giáo dục

Vũ Đình Phượng

Tiến sỹ Vũ Đình Phượng

Môn giảng dạy: Toán học

Đơn vị công tác: Đại học sư phạm Hà Nội

Phạm Ngọc Sơn

Tiến sỹ Phạm Ngọc Sơn

Môn giảng dạy: Hoá học

Đơn vị công tác: Trường Đại học thủ đô

Nguyễn Thương Hiền

Thạc sỹ Nguyễn Thương Hiền

Môn giảng dạy: Tiếng Anh

Đơn vị công tác: Đại học Hà Nội

Dương Quang Hà

Tiến Sỹ Dương Quang Hà

Môn giảng dạy: Vật Lý

Đơn vị công tác: Trường Đại học Khoa học & Công nghệ Hà Nội (USTH)