Đề kiểm tra định kỳ

Đề kiểm tra định kỳ hàng tháng các khối lớp tại EDUFLY ở tất cả các môn học.

THỜI GIAN 60 PHÚT
VÀO THI
THỜI GIAN 90 PHÚT
VÀO THI
THỜI GIAN 45 PHÚT
VÀO THI
THỜI GIAN 45 PHÚT
VÀO THI
THỜI GIAN 45 PHÚT
VÀO THI
THỜI GIAN 45 PHÚT
VÀO THI

Đề kiểm tra định kỳ tháng 9 năm 2021 môn Toán lớp 3TE1

Số câu: 15 - Thời gian: 45 phút - Số lượt làm bài: 129

THỜI GIAN 45 PHÚT
VÀO THI

Đề kiểm tra định kỳ tháng 9 năm 2021 môn Toán lớp 4TE1

Số câu: 15 - Thời gian: 45 phút - Số lượt làm bài: 129

THỜI GIAN 45 PHÚT
VÀO THI

Đề kiểm tra định kỳ tháng 7 năm 2021 môn Toán lớp 12

Số câu: 50 - Thời gian: 90 phút - Số lượt làm bài: 134

THỜI GIAN 90 PHÚT
VÀO THI